UAB „ELMO TECHNOLOGIJOS“PREKIŲPIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „ELMO technologijos“, juridinio asmens kodas 302430911, buveinės registracijos adresas Vilniaus g. 31, Vilnius (toliau – Bendrovė) prekių pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) numato pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo sąlygas, prekiųapmokėjimo, pristatymo, keitimo, grąžinimo bei garantines sąlygas, kai prekės yra įsigyjamos elektroninėje parduotuvėje www.elmo.lt(toliau – Prekės). 

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos elektroninės parduotuvės www.elmo.ltvartotojams, kurie įsigyja Prekes (toliau – Pirkėjai).

1.3. Prieš užbaigdamas užsakymą kiekvienas Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo ir slapukų politika. Pirkėjas neprivalo sutikti su pateikiamomis taisyklėmis, tačiau nesutikus su Taisyklėmis bei Privatumo ir slapukų politika, Prekės užsakymas yra negalimas.

1.4. Šios Taisyklės gali būti Bendrovės bet kada keičiamos. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, Pirkėjui yra pateikiama paskutinė galiojanti Taisyklių versija.

1.5. Santykiuose su Pirkėjais Bendrovė vadovaujasi atitinkamomis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, bei kitais taikytinais teisės aktais.

 2. Prekės

2.1. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Bendrovė dėjo visas pastangas tam, kad būtų pateikiami kuo tikslesni Prekių atvaizdai, Bendrovė negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekrane matomas Prekės atvaizdas (t.y. nuotrauka) visiškai atitiks tikrąją Prekės spalvą, formą ir pan.

2.2. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, gali būti įsigyjamos. Prie Prekių, kurios užsakymo metu yra gamintojo sandėlyje, nurodoma informacija, kiek užtruks pristatymas. Tuo atveju, jeigu konkrečios užsakytos Prekės nebelieka sandėlyje, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas, o pinigai grąžinami Pirkėjui per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo, informuojančio kad Prekės Bendrovė neturi, išsiuntimo Pirkėjui. Esant galimybei, Pirkėjui gali būti pasiūlyta palaukti nurodytą laikotarpį, kol Prekė bus gauta į sandėlį. Jeigu Pirkėjas sutinka su tokiu ilgesniu Prekės pristatymo laikotarpiu, pinigai jam nėra grąžinami, o Prekė pristatoma per su Pirkėju sutartą laikotarpį.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Bendrovė Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Privatumo ir slapukų politika. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų Privatumo ir slapukų politiką ir būtų įsitikinęs, kad visos nuostatos, susijusios su asmens duomenimis, jam yra suprantamos.

 

4. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Šioje elektroninėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai: 

4.1.1. fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 metų ir kurie yra veiksnūs;

4.1.2. juridiniai asmenys.

4.2.  Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, taip pat patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje elektroninėje parduotuvėje. 

4.3.  Už duomenų, pildomų darant Prekės užsakymą, teisingumą ir tikrumą atsako Pirkėjas. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų užsakymo duomenis kiekviename užsakymo teikimo etape.

4.4. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo duomenis, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pateikia užsakymą.

4.5. Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

4.6. Pirkėjui apmokėjus užsakymą, yra išsiunčiamas elekroninis laiškas, patvirtinantis apmokėjimo gavimą.

4.7. Paruošus užsakymą, Bendrovė išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas). Taip pat Pirkėjui išsiunčiama ir trumpoji žinutė jo nurodytu telefonu.

4.8. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas Bendrovės duomenų bazėje.

4.9. Sąskaita - faktūra siunčiama elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes. Jeigu Prekės yra pristatomos per kurjerį, atspausdinta sąskaita – faktūra įteikiama kartu su Preke. 

 

5. Prekių apmokėjimas

5.1. Prekių apmokėjimo būdai yra pateikiami Pirkėjui atliekant Prekės užsakymą užsakymo lange. Taip pat su Prekių apmokėjimo būdais prašome susipažinti čia.

 

6. Prekių pristatymas

6.1. Su Prekių pristatymo tvarka, galimais būdais ir pristatymo kainomis prašome susipažinti čia. 

6.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjaskartu su kurjeriu turi patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjus, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas turi tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei dalyvaujant siuntų tarnybos atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Bendrovė yra atleidžiama nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo šiame punkte nustatyta tvarka.

6.3. Visais atvejais Bendrovė atleidžiama nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių.

 

7. Prekių grąžinimas ir keitimas, garantinės sąlygos

7.1. Su Prekių grąžinimo, keitimo ir garantinėmis sąlygomis prašome susipažinti čia.

 

8. Pirkėjo pareigos

8.1. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti tik teisingus, tikslius ir išsamius duomenis. Pasikeitus užsakymo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti Bendrovei apie jų pasikeitimą ar klaidas, įsivėlusias pildant Prekių užsakymo formą.

8.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

8.3. Gavęs Prekę, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė. Jeigu Prekė yra ne ta, kurią Pirkėjas užsakė, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę ir susitarti su Bendrovės atstovais dėl jos grąžinimo, o Bendrovė tuo tarpu įsipareigoja dėti geriausias pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas tinkamai kaip galima greičiau.

8.4. Užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje ar pateikęs užsakymą Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

8.5. Bendrovė tiek, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Bendrovės rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo ir slapukų politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais.

8.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

9. Bendrovės pareigos

9.1. Bendrovė privalo įvykdyti Pirkėjo Prekių užsakymus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Negalint įvykdyti Pirkėjo užsakymo, Bendrovė privalo nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir nurodyti priežastis, kodėl užsakymas negali būti įvykdytas, arba nurodyti, kada jis bus įvykdytas (vėlavimo atveju).

9.2. Įsivėlus Bendrovės klaidoms (pvz. kai Pirkėjui pateikiama ne ta Prekė, arba pateikiama per mažai Prekės vienetų ir pan.), Bendrovė įsipareigoja per trumpiausią įmanomą terminą užsakymo įvykdymo klaidas pašalinti.

10.  Šalių atsakomybė

10.1. Kai šiose Taisyklėse nėra konkrečių šalies atsakomybę reglamentuojančių nuostatų, už Prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

11. Informacijos siuntimas

11.1. Bendrovė visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas gali susisiekti su Bendrove elektroniniu paštu info@elmo.lt. Į Pirkėjų elektroninius laiškus Bendrovė atsako ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

 12. Kitos nuostatos

12.1. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatymosi teisėmis, susijusiomis su netinkamos kokybės prekėmis.

12.2. Bendrovė turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal sutartį su Pirkėju trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Bendrovės įsipareigojimams pagal šias Taisykles. 

12.3. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Bendrovės rašytinio sutikimo.

12.4. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir Taisyklės yra aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12.5. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose, taikant Lietuvos Respublikos teisę.

12.6. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

12.7. Pirkėjų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu info@elmo.lt. 

12.8. Paskutinį kartą Taisyklės atnaujintos 2018-05-25.